Savaitės nuotrauka

http://www.sveikatoscentras-kaunor.lt/images/savaites_nuotraikos/kytikas.jpg

Veikla

Kita informacija

RegistracijaPcientų teisės ir pareigos

PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS. PACIENTŲ SAUGOS UŽTIKRINIMAS
Paciento (jo atstovo) teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka
Informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarka
Pacientų skundų nagrinėjimo tvarka

VŠĮ GARLIAVOS PSPC PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS
1. Kiekvienas apdraustasis turi teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Būtinoji medicinos pagalba visiems pacientams turi būti suteikta neatidėliotinai. Visais kitais atvejais už medicinos paslaugas nedraustas pacientas užsimoka į centro kasą pagal įkainius.
 2. Įstaigos pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, isitikinimų ir pažiūrų.
 3. Pacientams turi būti suteikta kvalifikuota sveikatos priežiūra. Gydytojai ir slaugos darbuotojai turi gerbti pacientų asmens privatumą. Pacientai turi teisę būti gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ar slaugą būtų žiūrima pagarbiai.
 4. Pacientams turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.
 5. Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją.
 6. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie įstaigos teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Jis turi būti informuotas apei jį gydančiojo gydytojo ir slaugos darbuotojo vardą, pavardę.
 7. Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir prognozę.
 8. Pacientui pageidaujant jam turi būti pateikta ambulatorinė kortelė ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai pateikti informaciją ar ne, sprendžia gydantis gydytojas arba gydytojų konsiliumas). Šiuo klausimu gali kreiptis ir į įstaigos administraciją.
 9. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ligos ir kitų medicininių dokumentų kopijos.
 10. Pacientas turi teisę sužinoti kito  specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.
 11. Teisė atsisakyti gydymo:
pacientas nėra gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos Įstatymų nenustatyta kitaip. Jeigu yra galimybė, pacientui pasiūlomas kitas gydymas ar kitos sveikatos priežiūros paslaugos;
nepilnametis pacientas informuojamas apie gydymą, jeigu jis pagal savo amžių ir išsivystymo lygį gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą (apie tai sprendžia gydantis gydytojas). Nepilnametis negali būti gydomas prieš jo valią, jeigu LR Įstatymų nenumatyta kitaip. Gydytojas parenka gydymo metodus, labiausiai atitinkančius nepilnamečio interesus;
teikiant būtinąją (pirmąją ir skubią) medicinos pagalbą, jeigu pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties negalima sužinoti jo valios, ir gręsia rimtas pavojus jo gyvybei ar sveikatai, tokia medicinos pagalba suteikiama ir be paciento sutikimo;
paciento, psichikos ligonio, nesugebančio tinkamai įveitinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;
teikiant būtinąją pagalbą, kuriai yra būtinas paciento įstatyminio atstovo sutikimas, ji teikiama ir be įstatyminio atstovo sutikimo, jei jo negalima gauti ar įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą, o gydančio gydytojo  ar slaugos darbuotojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai turi būti pažymima paciento ambulatorinėje kortelėje;
Jeigu paciento įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą, kuris nėra skubus, o gydančio gydytojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus,tokiam gydymui sutikimą turi teisę duoti svaikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisija ar Lietuvos medicinos etikos komitetas. Į šią komisiją ar komitetą kreipiasi sveikatos priežiūros įstaigos administracija ar gydantis gydytojas.
12. Teisė skųstis:
nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į gydymo įstaigos vadovą, atsakingą už sveikatos priežiūrą šioje įstaigoje. Gydymo įstaigos vadovas per penkias dienas atsako į paciento kreipimąsį;pacientas turi teisę apskųsti sveikatos priežiūros įstaigų veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.
13. Pacientas privalo:
atvykti į gydymo įstaigą talone nurodytu laiku ir turėti su savimi reikiamus dokumentus;
laiku susimokėti už suteiktas mokamas paslaugas;
pagarbiai elgtis personalo atžvilgiu;
įstaigoje nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų,  narkotikų;
laikytis asmens higienos reikalavimų;
nekviesti gydytojo į namus be būtino reikalo;
atvirai ir smulkiai papasakoti gydytojui apie savo negalavimus;
iškvietus gydytoją į namus laukti, kal gydytojas atvyks;
vykdydi gydytojo nurodymus dėl ligos (ų) gydymo bei profilaktikos;
pateikti gydytojui prašant reikiamus dokumentus apie ligos disgnozę, atliktus tyrimus, taikytą gydymą;
informuoti gydytoją apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą;
laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ TEIKIMO KITIEMS ASMENIMS IR INSTITUCIJOMS TVARKA
Visa informacija apie paciento būklę, diagnozę, gydymą, slaugą gali būti suteikta kitiems asmenims tik gavus raštišką paciento (jo atstovo) sutikimą. Telefonu informacija neteikiama.
Pacientas ar jo atstovas pasirašytinai supažindinimas su vidaus tvarkos taisyklėmis.
Be paciento sutikimo, teisės aktų nustatyta tvarka, informacija gali būti suteikta valstybės institucijoms, kurioms LR įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią.
Kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
Nepilnamečio paciento atstovai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento medicinos dokumentais ir gauti jų išrašus bei kopijas, jeigu tai neprieštaruauja paciento interesams.
Gydytojas, sudaręs tyrimo ir gydymo planą, supažindina su juo pacientą (jo atstovą), pažymi ambulatorinėje kortelėje, kad pacientas ar jo atstovas su tyrimo ir gydymo planu supažindintas ir sutinka, tai patvirtindamas savo parašu ambulatorinėje kortelėje.
Jeigu pacientas ar jo atstovas atsisako paskirto tyrimo ir gydymo, apie tai gydytojas įrašo ambulatorinėje kortelėje, kurią gydytojas pateikia pacientui pasirašyti.
Visa informacija apie pacientą, neturint raštiško paciento ar jo atstovo sutikimo, gali būti suteikta tarnybiniais tikslais, kai informacija privaloma teikti įstatymų nustatyta tvarka:
Sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė.
Institucijoms, kontroliuojamčioms sveikatos priežiūros paslaugas
Teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnyboms bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymas.
Pateikiant informaciją vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minstro 2001-02-01 įsakymu Nr.65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“. 2001-04-18 įsakymu Nr. 270 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos pakeitimo“, 2003-03-06 įsakymu Nr. V-155 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001m. Vasario 1d. Įsakymo Nr. 65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.
Esant netipinei situacijai, sprendimą išduoti pacientų dokumentų kopiją ar nuorašą kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, priima padalinio vadovas arba Vš Į Garliavos PSPC direktorė, vadovaudamiesi nuostata, kad paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas, o paciento interesai ir gerovė svarbesni už visuomenės interesus.

PACIENTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
Pacientai skundus, pareiškimus ir pastabas gali pateikti žodžiu ir raštu.
Raštu: padaliniuose esančiuose „Rašytinių ir žodinių skundų registracijos“ žurnale.
Žodžiu pateikti paciento skundai, pareiškimai ir pastabos nagrinėjami tą pačią darbo dieną, pateikiant atsakymą žodžiu. Nepavykus išaiškinti problemos žodžiu, pareiškimas ar skundas pateikiamas raštu.
Atsakymas į paciento kreipimąsi pateikiamas per 20 darbo dienų.
VšĮ Garliavos PSPC darbuotojai nagrinėdami prašymus ir skundus privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, nešališkumo, nepiknaudžiavimo valdžia ir tarnybinio bendradarbiavimo principais.
VšĮ Garliavos PSPC nagrinėjami tokie rašytiniai prašymai ir skundai, kurie tvarkingai ir įskaitomai parašyti valstybine kalba, nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė ir tikslus adresas, telefonas ar el. pašto adresas, kuriuo jis pageidautų gauti atsakymą. Pateikdamas skundą, pareiškėjas pateikia asmens tapatybės dokumentą. Neįskaitomi, nesuprantamai išdėstyti prašymai ir skundai grąžinami pareiškėjui, nurodant grąžinimo priežastį.
Prašymai ir skundai, kuriuose nenurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, centro direktoriaus sprendimu paliekami nenagrinėti.
Pareiškėjui neteikiama privati informacija apie kitus asmenis.
Pareiškėjui įteikiama prašymo ar skundo gavimo faktą patvirtinantį, spaudu pažymėta, prašymo ar skundo kopija, kurioje nurodyta gavimo data ir registracijos numeris.
Pareiškėjas turi teisę:
Bet kuriuo metu atšaukti prašymą raštu, nurodant vardą, pavardę, gyvenamają vietą, sprendimo motyvą.
Gauti informaciją apie prašymo nagrinėjimo vietą ir laiką, priimtus sprendimus.
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka apskųsti centro komisijos sprendimą dėl prašyme iškeltų reikalavimų ir siūlymų.
Prašymas ar skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 20 dienų, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka kitaip arba prašymui ir skundui nagrinėti reikia sudaryti komisiją, sušaukti posėdį ar imtis kitų priemonių, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau.
Apie prašymo ar skundo išnagrinėjimą ir priimtą sprendimą pareiškėjui pranešama registruotu ar paprastu laišku arba atitinkamas dokumentas pareiškejui įteikiamas asmeniškai.
Pranešime apie nepatenkintą prašymą ar skundą nurodomi prašymo ar skundo nepatenkinimo motyvai, pagrįsti teisės aktų nuostatomis, kur ir kokia tvarka gali būti apskųstas šis sprendimas.